will_o_wish: (Default)
[personal profile] will_o_wish
Як і ўсе нармалёвыя бацькі, думаць пра імя мы пачалі яшчэ да нараджэньня дзіцёнка, варыянт "Алесь" не разглядалі з-за яго вялікай папулярнасьці ў беларускамоўным асяроддзі. Я жадала назваць сына Дамінікам (у гонар прадзеда), але яно не гучала з бацькавым імём і прозвішчам... Так на момант родаў у нас быў толькі адзіны варыянт - Кастусь. Нарадзіўшы дзіця і паглядзеўшы на яго - мы засумняваліся і пачалі перабіраць імёны. Спіс пашырыўся да: Алесь, Кастусь, Тамаш, Тадэвуш і Альгерд. Але мінуў тыдзень, а новы чалавек так і жыў без імя. Не ведаю, колькі б мы яшчэ вагаліся, каб не суседкі па палаце ў 7-ым шпіталі. Неяк я пабегла на чарговую 10-хвілінную сустрэчу з мужам, пакінуўшы спячага сына ў палаце. Праз пару хвілін ён прачнуўся і дзяўчынкі, вырашыўшы мяне не турбаваць, пачалі яго супакойваць, звяртаючыся да яго па імені (яны ведалі ўсе варыянты). На імені Алесь немаўля супакоілася і спакойна дачакалася майго вяртаньня. Так калектыўным розумам было вырашана і замацавана. )
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

will_o_wish: (Default)
will_o_wish

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:26 am
Powered by Dreamwidth Studios